Lastminute SE: Cheap airfares

KONTRAKTSVILLKOR FÖR ANVÄNDNING AVWEBBPLATSEN

Välkommentill se.lastminute.com, en tjänst som tillhandahålls av BravoNext S.A.("BravoNext") med vilka du får tillgång till nyheter och informationom resor, lågprisflygningar, traditionella flygningar och många andrasemestererbjudande. BravoNext ger dig möjlighet att söka efter flygbiljetter,genomföra prisjämförelser, bokningar och köp av flygbiljetter från de störstaflygbolagen. BravoNext är ett Schweiziskt företag (ID No.: CHE -115.704.228),med hemvist på Vicolo de' Calvi, 2 – 6830 Chiasso, Schweiz.

Enligtsamma avtal, tillhandahålls tjänster för hantering av kreditkortsbetalning förvaror och/eller tjänster köpta på denna webbplats av BravoNexts moderbolaglastminute.com NV (en nederländsk entitet, organisationsnummer: 34267347) påuppdrag av BravoNext.

BravoNextinformerar om att när du köper reseprodukter kan du bli erbjuden enreseförsäkring genom Europ Assistance SA (med företagsnamnet Europ AssistanceSA Irish Branch) (EAIB). BravoNext sammarbetar med detta försäkringsbolag sompart till en tredje parts försäkringsavtal och ansvarar följaktligen för derelativa kostnaderna.

EAIBhålls ansvariga för fel, försummelser eller felaktiga uppgifter som kanlevereras i förhållande till dess förmedlingsaktiviteter.

Viber er att noggrant läsa igenom och godkänna följande villkor("T&C") som styr tjänsten ("Tjänsten") som gör attBravoNext finns tillgängligt på webbplatsen www.se.lastminute.com/("Webbplatsen"). BravoNext förbehåller sig rätten att, utanförvarning, modifiera villkoren på grund av förändringar i marknadsvilkoren,ändringar av regler och bestämmelser eller i händelse av ändrade riskfaktorermed avseende på BravoNext's tillhandahållande av tjänsten via webbplatsen. Enuppdaterad version av regler och vilkor kommer alltid att finnas tillgänglig påhttps://se.lastminute.com/sv/info/general-conditions.html. Om du villdra full nytta av tjänsten och ständigt informeras om nyheter gällande resor,flygbolag, lågprisbiljetter, erbjudande och samtidigt använda vår sökmotor föratt söka, jämföra priser från olika operatörer, boka och köpa flygbiljetter ärdet nödvändigt att du registrerar dig och anger fullständig och korrektpersoninformation.

Tahänsyn till att tillgång och användning av webbplatsens fria funktioner kräverditt godkännande av regler och villkor.

1. Registrering

Föratt registrera dig för tjänsten, skall användaren (“Användaren”) slutföraregistreringsprocessen som finns på hemsidan för att få sina personligainloggningsuppgifter.

Användarengaranterar att all personlig data och information som anges under registreringsprocessenär aktuella, korrekta, fullständiga och sanna. Användaren åtar sig att meddelaBravoNext eventuella ändringar av personuppgifter i tid.

Användarenger BravoNext rätten att kontrollera sanningshalten i personuppgifter och allaannan information som lämnas och åtar sig att sammarbeta med BravoNext vid ensådan kontroll.

Islutet av registreringsprocessen kommer användaren att få inloggningsuppgiftersom består av ett användar-ID och ett hemligt lösenord som användaren skallvara ensamt ansvarig för i förhållande till deras innehav och den verksamhetsom bedrivs genom sin användning.

Omanvändaren får kännedom om obehörig använding av sina inloggningsuppgifteroch/eller andra kränkningar av sin konfidentialitet, förbinder sig användarenomgående att meddela BravoNext kännedomen om otillåten användning och/ellerkränkning eller missbruk av något slag till abuse_all@lastminute.com.

Användarenska vara medveten om, för att reglera tillgång till tjänsten, är hans/hennesautentisering uteslutande kopplad till kontrollen av användarnamn och lösenord.Därför är användaren ansvarig för eventuella skador eller fördomar mot tredjepart som orsakas av användning, förlust, förskingring och/eller äventyra densekretess som gäller för användar-ID och lösenord. All verksamhet som skergenom användarens användar-ID och lösenord kommer att hänföras till användaren.Användaren bekräftar att BravoNext får lov att producera, som bevis på denverksamhet som utförs av användaren, bevis som erhålls genom de system och förfarandesom används av BravoNext för att reglera tillgången till webbplatsen och föratt tillhandahålla tjänsten.

2. Beskrivningav tjänsten

Närregistreringen är klar kommer användaren att fullt ut kunna uttnyttjaBravoNext's tjänst, som innehåller information och nyheter om resor, flygbolag,lågprisflyg och erbjudande från de största flygbolagen; användning av sökmotorför att leta efter billiga flygbiljetter och erbjudanden från flygbolag, jämförde olika alternativen, och slutligen för att använda – med tillstånd – vårtprogram som tillåter användaren att direkt genomföra bokning och köp avflygbiljetter utan att behöva konsultera flygbolagets hemsida.

3. Användningav webbplatsen – inköp

Användarenkan fritt besöka webbplatsen och använda dess tjänster för personligt bruk. Närdenne gör en sökning i sökmotorn, genomför en bokning eller ett inköp,försäkrar användaren att han/hon agerar i personligt syfte.

Medananvändaren söker efter en flygning, eller genomför en bokning använder denwebbapplikationen med hjälp av en tillfällig liscens som beviljats under tidenför operationen. Applikationen gör det möjligt för användaren att bearbeta,enkelt och smidigt, sin förfrågan utan att behöva ta ytterliggare kontakt medresearrangören.

Användarenfår inte ändra, återanvända, kopiera, distribuera, överföra, reproducera,publicera, bevilja licens eller använda, skapa härledda uppgifter eller jobb,överföra eller sälja, eller i varje fall göra någon kommersiell användningeller användning som inte är av personligt slag av information, nyheter,innehåll, programvara och system, eller produkter som framställts eller gjortstillgängligt för användaren genom webbplatsen och användning av tjänsten.

Föratt kunna använda BravoNext's funktioner och tjänster, måste användaren hatillgång till internet från en tillförlitlig levreantör. BravoNext ansvararinte för eventuella skador på användarens maskinvara som kan orsakas direkteller indirekt genom internet-anslutningen.

4.  Reglerför uppförande

Användarenåtar sig att använda webbplatsen, dess ofunktioner och tjänster för lagligaändamål och i enlighet med nuvarande Regler och Villkor. Användaren åtar sigatt varken skicka eller sprida olaglig, nedsättande, vulgärt, obscent,kränkande eller störande innehåll på webbplatsen eller använda webbplatsen ochdess funktioner för att utföra handlingar som skulle kunna orsaka skada påBravoNext's rykte och image.

Dessutomåtar sig användaren att inte skicka reklam och/eller oönskade meddelande somskulle kunna störa funktionen och/eller användningen av webbplatsen för tredjepart.

5. Immatriella rättigheter

Användarenerkänner och inser att all information, data, programvara, innehåll, musik,ljud, fotografier, videor och annat innehåll på webbplatsen (Innehållet) ärBravoNext's och dess liscensinnehavares exklusiva egendom.

Medundantag av att använda programmet som anges i kap. 3, har inte användarennågra rättigheter till Innehållet eller webbplatsen, den ända rättigheten äratt använda webbplatsen i enlighet med dessa Regler och Villkor.

Användarenhar inte rätt till att skriva ut och/eller ladda ner innehåll (inklusive Regleroch Villkor) för privat bruk.

6. Hyperlänktill andra webbplatser

Webbplatsernainnehåller hypertextlänkar till andra webbplatser som ägs av BravoNext's komersiellapartners och/eller tredje part. Publiceringen av hypertextlänkar sker förinformationsändamål och som en referens för användarnas användning och innebärinte något erkännande eller godkännande av innehållet i BravoNext. BravoNexthar ingen kontroll över innehåll, information, tjänster och/eller produkter somerbjuds av sådana länkade webbplatser. BravoNext ska inte hållas ansvarig försanningshalten, noggrannhet och uppdatering av den information som publiceraspå dessa länkade webbplatser. Användaren ska vara medveten att all användningav sådana webbplatser sker på hans/hennes egen risk.

Publiceringenav en hypertext länk och / eller annan Internetresurs på webbplatsen innebärinte någon form av kommersiell organisation och / eller tillhörighet mellanBravoNext och förvaltare av de länkade webbplatserna.

7. Integritetspolicyoch sekretesspolicy gällande personuppgiftsbehandling

Ivår Integritetspolicy kan du finna information om hur vi behandlarpersonuppgifter och hur cookies används på Webbplatsen.

8. Valav tillämpad lag och jurisdiktion

Villkorenoch förhållandet mellan användaren och BravoNext styrs, så långt det ärtillåtet, enligt tillämpad lagstiftning av Schweizisk lag. Så långt som tillåtsenligt tillämpad lagstiftning och internationella konventioner, är parternaöverens om att definitionen av en tvist som kan uppstå mellan dem relaterattill villkoren, och relationen som skapas mellan dem, kommer att hanteras underden jurisdiktion för de allmänna domstolarna som är behöriga för BravoNext'ssäte. BravoNext förbehåller sig också rätten att kalla användaren inför behörigdomstol för användarens hemort.

Välj ditt land:

Mobilapp: